●SE Custom 24 7st RB

S/N N19225

重量:3.59

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

●SE Custom 24 7st AT

S/N O15027

重量:3.50kg

1 2 3 4 5 6 7 8